Juridisch

Bron: Rijssenbeek Advocaten te Arnhem. Geschreven door mr. Paul Bekkers. Artikel 5:130 lid 2 BW bepaalt dat een vernietigingsverzoek moet worden gedaan binnen een maand na de dag waarop de verzoeker van het besluit heeft kennis genomen of heeft kunnen kennisnemen. Het algemene uitgangspunt daarbij was tot...

Wat betekent deze standaardbepaling in ROZ overeenkomsten? In de meeste bedrijfsmatige huurovereenkomsten is een jaarlijkse indexering van de huurprijs opgenomen. In de model huurovereenkomsten van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) kan worden ingevuld op welke datum deze jaarlijkse aanpassing plaatsvindt en wanneer deze voor de...

De Raad van State heeft in een uitspraak van 20 maart 2019 een nieuw criterium gesteld voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwen ('bouwvergunning'). Voorheen kon een dergelijke aanvraag op verschillende manieren worden ingediend, maar omdat dit tot van rechtswege verleende vergunningen kan leiden,...

Enerzijds wil de verhuurder toegang tot het gehuurde om zijn eigendom te inspecteren. Anderzijds heeft de huurder het recht op rustig woongenot. De vraag die rijst is of de huurder de plicht heeft tot medewerking aan een algemene periodieke inspectie aan het gehuurde. Hier wordt...

In een recente uitspraak van de Hoge Raad inzake Rabobank/Rollecate is bevestigd dat bij een abstracte bankgarantie de exacte bewoordingen van de bankgarantie van groot belang zijn. Wordt niet voldaan aan de precieze tekst, dan is dat veelal een gegronde reden voor de verstrekker van...

In lijn met de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) treft u hieronder de privacyreglementen aan van de verschillende entiteiten (Steens Beheer b.v., RealEstate.nl b.v. en Property Assurantiën b.v.). Privacyreglement Steens Beheer b.v. Privacyreglement RealEstate.nl b.v. Privacyreglement Property Assurantiën b.v....

Het komt nogal eens voor: te late huuropzeggingen. En met enige regelmaat leidt dit tot geschillen en procedures tussen huurder en verhuurder. De belangen kunnen aan beide kanten groot zijn. Wendela Raas, Netherlands Managing Partner van Dentons Boekel bespreekt een opmerkelijk en zeer recent vonnis van...

Veel verhuurders herkennen het volgende. Een huurder betaalt altijd onregelmatig. Het komt zelfs een keer tot een vonnis tot ontruiming, maar je treft een regeling met de huurder. Die regeling wordt niet nagekomen en er ontstaat een nieuwe achterstand. Het oude vonnis alsnog ten uitvoer laten leggen...

Een huurovereenkomst is een overeenkomst tussen de huurder en verhuurder. Naast de huurder kunnen meerdere andere mensen in het gehuurde wonen. In hoeverre kunnen deze personen, de samenwoners, een beroep doen op de huurovereenkomst na het overlijden van de huurder? Een medehuurder is een samenwoner die...