In juni heeft het college van B&W van Rotterdam nieuwe horecagebiedsplannen vastgesteld voor de periode 2019-2021.

In juni heeft het college van B&W van Rotterdam nieuwe horecagebiedsplannen vastgesteld voor de periode 2019-2021.

Bron: & De Jonge Advocaten.
Geschreven door Mirjam Hoogesteger.

Er zijn verschillende gebiedsplannen voor verschillende wijken, zoals bijvoorbeeld Centrum, Noord, IJsselmonde, Kralingen-Crooswijk, Delfshaven. Voor de wijken Kralingen-Crooswijk en Hillegersberg-Schiebroek zijn onlangs de nieuwe Horecagebiedsplannen vastgesteld; voor andere wijken is de verwachting dat spoedig de nieuwe plannen worden vastgesteld.

Het horecagebiedsplan is een zogenaamde beleidsregel. Dit is een soort richtlijn om duidelijkheid te scheppen naar burgers en ondernemers toe over hoe het college haar bevoegdheid zal uitvoeren. Er kan geen bezwaar tegen worden gemaakt. Het is een uitwerking van de Horecanota 2017-2021. Deze Horecanota is een visie van de gemeente voor de horeca voor de komende vijf jaar.

In het Horecagebiedsplan is aangegeven wat wel en niet is toegestaan aan horeca-activiteiten.  Bijvoorbeeld uitbreidingsplannen,  nieuwe ontwikkelingen of verzwaring van de vergunde exploitatiecategorie volgens de exploitatievergunning. Horecamogelijkheden worden niet op pandniveau beschreven, maar wel per wijk, buurt, straat of zelfs een deel van de straat. Er zijn drie ontwikkelmogelijkheden: meer horeca, minder horeca of de bestaande situatie gelijk houden. Per wijk, buurt of straat wordt één van de ontwikkelrichtingen gekozen.

Soorten vergunningen

Er bestaan in Rotterdam meerdere categorieën exploitatievergunningen.  De combinatie van activiteiten die in een horeca-inrichting wordt aangeboden, bepaalt in welke exploitatiecategorie de inrichting valt. Daarbij is relevant in hoeverre de activiteiten effect hebben op de openbare orde en het woon- en leefklimaat in de omgeving van het horecabedrijf. Denk hierbij aan aspecten als openingstijden, de muziekproductie (achtergrondmuziek of niet) zaalverhuur. Hoe meer effect, des te zwaarder de exploitatiecategorie. Er zijn 4 categorieën, oplopend van categorie 1 (licht) tot categorie 4 (zwaar).

Gewenste ontwikkeling Horeca

In de Horecagebiedsplannen is de gewenste ontwikkeling van horeca in de gebieden beschreven en op hoofdlijnen uitgewerkt. De balans tussen levendigheid en een prettig woon- en leefklimaat staat in de plannen centraal.

Centrum

Het plan voor Rotterdam Centrum is nog niet vastgesteld, maar de verwachting is dat dat spoedig zal geschieden. Dat zal betekenen dat voor de horeca in het centrum op een aantal plekken pas op de plaats wordt gemaakt. Dit komt met name door de positieve economische ontwikkeling, nieuwe iconen als de Markthal en het Centraal station, het gevarieerde aanbod van evenementen en horeca, waardoor Rotterdam steeds populairder aan het worden is voor toeristen. Het gegeven dat het aantal woningen de komende jaren fors gaat toenemen draagt daar tevens aan bij.

Over het geheel wordt ten aanzien van de huidige vergunde horeca een consolidering voorgesteld. Dat betekent dat er geen nieuwe horeca inrichtingen zijn toegestaan. Ook is een verzwaring van activiteiten en/of categorieën in principe niet mogelijk en kan het vloeroppervlak en terras van bestaande inrichtingen in principe ook niet toenemen.

Er is echter ook een deel van het centrum waar nog wel ruimte is voor nieuwe ontwikkeling van horeca. Dit is bijvoorbeeld het up-coming gebied bij de Goudsesingel, Oostplein, Burg. Van Walsumweg en Mariniersweg. Daar wordt een zogenaamde Horeca Advies Commissie (HAC) ingezet die de balans tussen levendigheid en leefbaarheid moet waarborgen.

Per deelgebied (Oude Westen, CS kwartier, Scheepvaartkwartier, Cool, Stadsdriehoek) worden in het Horecagebiedsplan Centrum concrete regels gegeven.

Als u meer wilt weten over wat wel en niet is toegestaan aan horeca-activiteiten op een bepaalde plaats, neem dan contact op met Simon Velthuizen of Mirjam Hoogesteger.